جراحی تاندونهای پرونئال

  • ترمیم پارگی های پرونئال 
  • جراحی دررفتگی های پرونئال