هالوکس و الگوس (انحراف شست پا)

  • درمان به روش شورون 
  • درمان به روش لاپیدوس 
  • درمان به روش اسکارف / لودلوف