متاتارسال (قسمت قدامی پا)

این آسیب ها در اثر ضربه های شدید ایجاد می شوند . ممکن است نیاز به چند مرحله عمل برای درمان این شکستگی ها باشد.