پلافند تیبیا

این آسیب ها در اثر ضربه های شدید ایجاد می شوند . ممکن است نیاز به چند مرحله عمل  برای درمان این شکستگی ها باشد .