تالوس

این شکستگی ها  معمولاً در اثر آسیب های خیلی شدید ایجاد می شوند و معمولاً نیاز به جراحی می باشد.