شکستگی متاتارس 5

این شکستگی ها بسیار شایع بوده و معمولاً بعد از پیچ خوردگی مچ پا اتفاق می افتند . معمولاً به صورت غیر جراحی درمان می شوند . اما در موارد خاص نیاز به جراحی خواهد بود.