شکستگی مچ پا

شکستگی مچ پا شایع بوده و بعد از آسیب های چرخشی مچ اتفاق می افتند . بسته به نوع ممکن است درمان جراحی و یا غیر جراحی انجام شود.