لیفترانک (قسمت میانی پا)

این آسیب ها انواع بسیار مختلفی دارند . بر حسب فاکتورهای متعددی تصمیم به دمان جراحی و یا غیر جراح گرفته می شود. در صورت نیاز به درمان جراحی این آسیب ها به صورت استاندارد با پیچ و پلاک ثایت می شوند و یا در شرایط خاص جوش دادن مفاصل موردنیاز خواهد بود.